Tinhvan Digital triển khai Giải pháp Đo thân nhiệt với sự hỗ trợ của Ai giúp phòng Covid-19