Thị trường Camera thân nhiệt được dự đoán sẽ đạt 3.642,8 triệu USD vào năm 2027