Ra mắt Giải pháp Nhận diện Khuôn mặt tích hợp Đo và Cảnh báo Thân Nhiệt HiFACE+