Câu trả lời cho làn sóng dịch bệnh tiếp theo là gì?